Registreer

new account
Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Duyselshof Auction Veilingvoorwaarden 2017
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stoeterij Duyselshof B.V., gevestigd te Hoogeloon (KvK nummer 22028794), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


1. Algemeen
1.1.  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden die van toepassing zijn op alle veilingen via www.duyselshof.auction.
Bieder: de (rechts)persoon die zich op een door Duyselshof voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd op www.duyselshof.auction om deel te kunnen nemen aan een Veiling.
Bod: het door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en Veilingkosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten en 21% BTW).
Duyselshof: Stoeterij Duyselshof B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen zoals vermeld op de veilingwebsite die de Veiling faciliteert.
Koper: de bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden.
Paard: geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals op de Veiling worden aangegeven.
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Duyselshof aan de Koper dat het Paard waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.
Veiling: de online veiling via de veilingwebsite www.duyselshof.auction voor de verkoop van één of meerdere Paarden.
Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Duyselshof verschuldigd is voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de website www.duyselshof.auction. Veilingmeester: de persoon die namens Duyselshof als veilingmeester (rechts)handelingen verricht.

1.2.  Duyselshof behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na de eerste publicatie op de website www.duyselshof.auction.

1.3.  Indien enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden van kracht blijven. Duyselshof zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Veilingvoorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

1.4.  Duyselshof is te allen tijde bevoegd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de rechten betreffende de Paarden geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van contractsoverneming) te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.


2. Toepasselijkheid Algemene Veilingvoorwaarden
2.1.  Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle Veilingen. Het deelnemen aan deze Veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze Algemene Veilingvoorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2.  Indien Bieder deelneemt aan een Veiling, erkent Bieder dat hij/zij deze Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen, begrepen en aanvaard. Op verzoek van de Bieder zullen deze Algemene Veilingvoorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan Bieder worden toegezonden.
 

3. Werking veilingsite
3.1.  De Bieder garandeert te allen tijde de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruikt maakt bij de Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen niet door een Bieder aan derden worden overgedragen. Biedingen geschieden digitaal.

3.2.  Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de Veiling per Paard aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten vóór sluiting nog een Bod uitgebracht op een Paard, dan zal de Veiling betreffende dat Paard automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

3.3.  Een Bieder biedt voor eigen rekening en risico en zal aan zijn/haar Bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger Bod volgt.

3.4.  Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

3.5.  De Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Veiling kunnen voordoen, waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een Bod kan worden uitgebracht.

3.6.  Duyselshof is gerechtigd een Veiling te schorsen, op te schorten of te annuleren. Voorts kan Duyselshof gebruik maken van haar bevoegdheid een Veiling te verlengen.

3.7.  De Veiling staat onder toezicht van een door Duyselshof aan te wijzen Veilingmeester en beslecht in eerste en laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de Veiling aangaande het veilen zouden kunnen ontstaan.


4. Totstandkoming overeenkomst
4.1.  Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod in de zin van artikel 7:217 BW. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk jegens Duyselshof gebonden, en na Toewijzing, aan de uit zijn/haar Bod voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien een Bieder verklaart namens een derde te hebben gehandeld.

4.2.  De verkoop komt tot stand door middel van een Veiling en Toewijzing aan de hoogste Bieder na betaling van de koopsom, te verhogen met 21% btw en de Veilingkosten. De biedingen en betalingen geschieden in Euro.

4.3.  Ingeval de Koper een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, mag de Koper zonder opgave van redenen de koop ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Duyselshof binnen 14 werkdagen na levering zoals bedoeld in artikel 7.3. Duyselshof brengt hiervoor geen kosten in rekening, maar de Koper moet wel de kosten van het terugbrengen van het Paard voor zijn/haar rekening nemen. De terugbetaling van het betaalde geld zal zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de hiervoor genoemde schriftelijke kennisgeving tot ontbinding.


5. Betaling
5.1.  Koper dient uiterlijk binnen 5 dagen na Toewijzing de koopsom te hebben voldaan. Indien de Koper hieraan niet voldoet, is Duyselshof gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte Paard onderhands te verkopen, dan wel het gekochte Paard toe te wijzen aan de Bieder met het één na hoogste Bod. De Koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan Duyselshof te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Duyselshof.

5.2.  De koopsom wordt als volgt berekend: het afslagbedrag wordt vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW tarief. De koopsom is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

5.3.  Het is Duyselshof toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een Bieder en deelname aan de Veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende Bieder afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.


6. Aansprakelijkheid
6.1. De op de Veiling aangeboden Paarden worden geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar. Duyselshof kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen Paarden.

6.2.  Op verzoek wordt een Bieder in de gelegenheid gesteld om op afspraak een Paard onder begeleiding te proberen, ook wel een try-out genoemd.

6.3.  Duyselshof is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van try-outs en na de Veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Duyselshof of haar ondergeschikten.

6.4.  Paarden die via een Veiling worden verkocht hebben ten laatste 2 maanden voorafgaande aan de Veiling een röntgenologische keuring ondergaan. Een gebruikelijke klinische (sport-) paardenkeuring vindt ten laatste twee weken vóór de Veiling plaats.

6.5.  De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de Veiling op verzoek van de Bieder worden ingezien of opgevraagd en desgewenst worden toegelicht door veilingdierenarts de heer M. Aarts of zijn plaatsvervanger.


7. Afgifte-, risico- en eigendomsoverdracht
7.1.  Direct na de Toewijzing van een Paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte Paard over op de Koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart Duyselshof voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.2.  Het eigendom van het gekochte Paard gaat over op de Koper op het moment van afname als bedoeld in artikel 7.3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, doch niet eerder dan nadat Koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan Duyselshof zal hebben voldaan.

7.3.  De levering van het gekochte Paard vindt plaats door de afname. De Koper is verplicht het gekochte Paard af te nemen bij Duyselshof te (5528 NB) Hoogeloon op het adres Landrop 6 op een door partijen overeen te komen datum en tijd. Koper dient zich op verzoek van Duyselshof te legitimeren. De afname kan plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overige verschuldigde door de Koper is voldaan. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname zal het gekochte Paard door Duyselshof worden gestald. De kosten hiervan komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan Duyselshof te vergoeden.


8. Tekortkomingen
8.1.  Indien de Koper een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, en van oordeel is dat het gekochte Paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de Koper hierop geen beroep meer doen indien hij/zij niet binnen twee maanden na afname de Duyselshof daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

8.2.  Duyselshof garandeert dat het door de Koper gekochte Paard gedurende een periode van 48 uren na feitelijke levering niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten, tenzij het stalgebrek tijdens de Veiling schriftelijk is medegedeeld.

8.3.  Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor Paarden of paardendierenarts, schriftelijk mededeelt dat één van de in artikel 8.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft de Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden en heeft Koper enkel recht op vergoeding van de koopsom.


9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2.  Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. In het geval van enige discrepantie tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

9.3.  Het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende producten van 11 april 1980 (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4.  Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van een Veiling ofwel naar aanleiding van deze Algemene Veilingvoorwaarden met Duyselshof ontstaan, danwel naar aanleiding van de Toewijzing dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Toewijzing, worden beslecht door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd is. 

Duyselshof Auction Veilingvoorwaarden 2017
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stoeterij Duyselshof B.V., gevestigd te Hoogeloon (KvK nummer 22028794), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


1. Algemeen
1.1.  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden die van toepassing zijn op alle veilingen via www.duyselshof.auction.
Bieder: de (rechts)persoon die zich op een door Duyselshof voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd op www.duyselshof.auction om deel te kunnen nemen aan een Veiling.
Bod: het door de Bieder op een Veiling voor een Paard geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en Veilingkosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten en 21% BTW).
Duyselshof: Stoeterij Duyselshof B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen zoals vermeld op de veilingwebsite die de Veiling faciliteert.
Koper: de bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden.
Paard: geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals op de Veiling worden aangegeven.
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Duyselshof aan de Koper dat het Paard waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.
Veiling: de online veiling via de veilingwebsite www.duyselshof.auction voor de verkoop van één of meerdere Paarden.
Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Duyselshof verschuldigd is voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de website www.duyselshof.auction. Veilingmeester: de persoon die namens Duyselshof als veilingmeester (rechts)handelingen verricht.

1.2.  Duyselshof behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na de eerste publicatie op de website www.duyselshof.auction.

1.3.  Indien enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden van kracht blijven. Duyselshof zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Veilingvoorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

1.4.  Duyselshof is te allen tijde bevoegd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de rechten betreffende de Paarden geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van contractsoverneming) te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.


2. Toepasselijkheid Algemene Veilingvoorwaarden
2.1.  Deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle Veilingen. Het deelnemen aan deze Veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze Algemene Veilingvoorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2.  Indien Bieder deelneemt aan een Veiling, erkent Bieder dat hij/zij deze Algemene Veilingvoorwaarden heeft ontvangen, begrepen en aanvaard. Op verzoek van de Bieder zullen deze Algemene Veilingvoorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan Bieder worden toegezonden.
 

3. Werking veilingsite
3.1.  De Bieder garandeert te allen tijde de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruikt maakt bij de Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen niet door een Bieder aan derden worden overgedragen. Biedingen geschieden digitaal.

3.2.  Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de Veiling per Paard aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten vóór sluiting nog een Bod uitgebracht op een Paard, dan zal de Veiling betreffende dat Paard automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

3.3.  Een Bieder biedt voor eigen rekening en risico en zal aan zijn/haar Bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger Bod volgt.

3.4.  Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

3.5.  De Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een Veiling kunnen voordoen, waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een Bod kan worden uitgebracht.

3.6.  Duyselshof is gerechtigd een Veiling te schorsen, op te schorten of te annuleren. Voorts kan Duyselshof gebruik maken van haar bevoegdheid een Veiling te verlengen.

3.7.  De Veiling staat onder toezicht van een door Duyselshof aan te wijzen Veilingmeester en beslecht in eerste en laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de Veiling aangaande het veilen zouden kunnen ontstaan.


4. Totstandkoming overeenkomst
4.1.  Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod in de zin van artikel 7:217 BW. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk jegens Duyselshof gebonden, en na Toewijzing, aan de uit zijn/haar Bod voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien een Bieder verklaart namens een derde te hebben gehandeld.

4.2.  De verkoop komt tot stand door middel van een Veiling en Toewijzing aan de hoogste Bieder na betaling van de koopsom, te verhogen met 21% btw en de Veilingkosten. De biedingen en betalingen geschieden in Euro.

4.3.  Ingeval de Koper een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, mag de Koper zonder opgave van redenen de koop ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Duyselshof binnen 14 werkdagen na levering zoals bedoeld in artikel 7.3. Duyselshof brengt hiervoor geen kosten in rekening, maar de Koper moet wel de kosten van het terugbrengen van het Paard voor zijn/haar rekening nemen. De terugbetaling van het betaalde geld zal zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de hiervoor genoemde schriftelijke kennisgeving tot ontbinding.


5. Betaling
5.1.  Koper dient uiterlijk binnen 5 dagen na Toewijzing de koopsom te hebben voldaan. Indien de Koper hieraan niet voldoet, is Duyselshof gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte Paard onderhands te verkopen, dan wel het gekochte Paard toe te wijzen aan de Bieder met het één na hoogste Bod. De Koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan Duyselshof te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Duyselshof.

5.2.  De koopsom wordt als volgt berekend: het afslagbedrag wordt vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW tarief. De koopsom is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

5.3.  Het is Duyselshof toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een Bieder en deelname aan de Veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de betreffende Bieder afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.


6. Aansprakelijkheid
6.1. De op de Veiling aangeboden Paarden worden geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar. Duyselshof kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen Paarden.

6.2.  Op verzoek wordt een Bieder in de gelegenheid gesteld om op afspraak een Paard onder begeleiding te proberen, ook wel een try-out genoemd.

6.3.  Duyselshof is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van try-outs en na de Veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Duyselshof of haar ondergeschikten.

6.4.  Paarden die via een Veiling worden verkocht hebben ten laatste 2 maanden voorafgaande aan de Veiling een röntgenologische keuring ondergaan. Een gebruikelijke klinische (sport-) paardenkeuring vindt ten laatste twee weken vóór de Veiling plaats.

6.5.  De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de Veiling op verzoek van de Bieder worden ingezien of opgevraagd en desgewenst worden toegelicht door veilingdierenarts de heer M. Aarts of zijn plaatsvervanger.


7. Afgifte-, risico- en eigendomsoverdracht
7.1.  Direct na de Toewijzing van een Paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte Paard over op de Koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de betreffende Koper. De Koper vrijwaart Duyselshof voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.2.  Het eigendom van het gekochte Paard gaat over op de Koper op het moment van afname als bedoeld in artikel 7.3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, doch niet eerder dan nadat Koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan Duyselshof zal hebben voldaan.

7.3.  De levering van het gekochte Paard vindt plaats door de afname. De Koper is verplicht het gekochte Paard af te nemen bij Duyselshof te (5528 NB) Hoogeloon op het adres Landrop 6 op een door partijen overeen te komen datum en tijd. Koper dient zich op verzoek van Duyselshof te legitimeren. De afname kan plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overige verschuldigde door de Koper is voldaan. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname zal het gekochte Paard door Duyselshof worden gestald. De kosten hiervan komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan Duyselshof te vergoeden.


8. Tekortkomingen
8.1.  Indien de Koper een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit, en van oordeel is dat het gekochte Paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de Koper hierop geen beroep meer doen indien hij/zij niet binnen twee maanden na afname de Duyselshof daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

8.2.  Duyselshof garandeert dat het door de Koper gekochte Paard gedurende een periode van 48 uren na feitelijke levering niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten, tenzij het stalgebrek tijdens de Veiling schriftelijk is medegedeeld.

8.3.  Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor Paarden of paardendierenarts, schriftelijk mededeelt dat één van de in artikel 8.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft de Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden en heeft Koper enkel recht op vergoeding van de koopsom.


9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1.  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2.  Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. In het geval van enige discrepantie tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

9.3.  Het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende producten van 11 april 1980 (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4.  Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van een Veiling ofwel naar aanleiding van deze Algemene Veilingvoorwaarden met Duyselshof ontstaan, danwel naar aanleiding van de Toewijzing dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Toewijzing, worden beslecht door de gewone burgerlijke rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd is.